Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Podotherapie Inge Rosielle KvK-nummer 17283023

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan.

 1. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’ in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst(WGBO). Uit deze behandelovereenkomst vloeit onder andere de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten.
 2. Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur bij voorkeur per pin of in uitzonderlijke gevallen contant in onze praktijk voldoen. In specifieke gevallen is het mogelijk om het consult per factuur te voldoen, waarbij een maximale betalingstermijn van 14 dagen in acht genomen dient te worden.
 3. Indien u de openstaande factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum voldaan heeft, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle overige kosten die met de incasso van gedeclareerde bedragen gemaakt worden (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten), zijn voor uw rekening. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of van het restant van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00.Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te treffen wanneer u in gebreke bent met betaling. Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte (incasso)kosten hiervan zijn voor uw rekening. Indien wij een bedrag uit hoofde van geleverde diensten van u te vorderen hebben, hetgeen de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsbank Oost- Brabant bij uitsluiting bevoegd zijn. Indien er sprake is van een betalingsachterstand, zijn wij bevoegd de behandeling op te schorten totdat de achterstand, inclusief de rente en de kosten is voldaan.
 4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 5.  U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars vanuit het aanvullende pakket een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.
 6. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot maximaal 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 7. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht, vermeerderd met € 7,50 administratiekosten.
 8. Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade (direct/indirect) die het gevolg is van onze behandeling of voorgeschreven hulpmiddelen.
 9. Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: Podotherapie Inge Rosielle, Insulindelaan 134, 5613 BT Eindhoven.

  Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld door uw podotherapeut, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KPL). Bij de klachtafhandeling kan de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrokken worden.

 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.