Privacyverklaring Podotherapie Inge Rosielle

Podotherapie Inge Rosielle respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld met als doel u goede zorg te bieden. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij podotherapie Inge Rosielle veilig zijn en dat er aan de wettelijke regels gehouden wordt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Waarom heeft podotherapie Inge Rosielle een privacyverklaring?
De privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie we gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij onze praktijk voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, zorgverzekeringsnummer en BSN.
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met podotherapie Inge Rosielle wordt gedeeld verwerken wij deze.

Waarop is de privacyverklaring van toepassing?
De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die podotherapie Inge Rosielle van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt podotherapie Inge Rosielle persoonsgegevens?
Dit zijn onder meer patiënten/cliënten van podotherapie Inge Rosielle. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen en van zakelijke klanten en/of leveranciers.
Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgende de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze privacyverklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe podotherapie Inge Rosielle omgaat met hun persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt podotherapie Inge Rosielle uw persoonsgegevens?
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij contactgegevens en medische gegevens vast en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s) in het elektronische patiëntendossier* (EPD) in het programma van Prosoftware. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen van medische zorg, de bijbehorende administratie en medisch wetenschappelijk onderzoek (geanonimiseerd), om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen in uw zorgaanbod en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Om te kunnen aantonen dat podotherapie Inge Rosielle voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen, wordt aan auditeurs (met beroepsgeheim) inzage gegeven in uw gepseudonimiseerde gegevens.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
Als zorgaanbieder zijn wij verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg. Het type document(paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, identiteitskaart) waarmee u zich heeft geïdentificeerd en het nummer van het document wordt vastgelegd.
Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie. Er wordt gevraagd naar uw legitimatiebewijs,
U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op dataportabiliteit oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

* Elektronische patiëntendossier (EPD)
Podotherapie Inge Rosielle gebruikt het elektronische patiëntendossier(EPD) van Prosoftware>
Een EPD is een softwaretoepassing waarbij uw persoons- en bijzondere gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is het huidige zorgproces rondom u te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het podotherapie Inge Rosielle in de werkprocessenen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën. De gegevens zijn beschikbaar voor ons als behandelaar, de ondersteunende medewerkers zoals medewerkers van de administratie. De ondersteunende medewerkers hebben het privacy reglement van podotherapie Inge Rosielle ondertekend waarin een verklaring is opgenomen over geheimhoudingsplicht van uw persoonsgegevens.
Privacy beleid: Met Prosoftware heeft podotherapie Inge Rosielle een verwerkersovereenkomst afgesloten welke uw privacy waarborgt.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor zorgverlening;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy rechten worden gewaarborgd.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoons- gegevens van u verwerkt worden.
• Alle medewerkers binnen podotherapie Inge Rosielle zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uitwisseling van uw gegevens, verwerkingsactiviteit/doel
Indien nodig en met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, pedicures en overige behandelaars. Dit doen we per post (postbezorging PostNL*) of middels beveiligde digitale systemen. Kortom podotherapie Inge Rosielle wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgdomein) en via huisartseninformatiesysteem (HIS), Siilo* of per post (postbezorging PostNL*).

Voor de verwerkingsactiviteit van het ontwerpen en fabriceren van podotherapeutische zolen met als verwerkingsdoel: het leveren van op maat gemaakte podotherapeutische zolen of aanverwante producten, is de wettelijke grondslag: toestemming/behandelovereenkomst waarbij de volgende persoonsgegevens doorgegeven: naam en geboortedatum. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

* Siilo. Secure messenger voor medische professionals. De Zorg-app Siilo-App biedt de mogelijkheid om patiëntgegevens op een veilige manier over te dragen. Desgewenst is het mogelijk om patiënt gegevens te ‘blurren’, Zo kan intercollegiaal overleg plaatsvinden over een casus met inachtneming van de privacy van de patiënt. Zorgprofessionals kunnen Siilo conform de AVG veilig gebruiken voor online intercollegiaal overleg. Ook binnen Siilo geldt dat er alleen gecommuniceerd mag worden met zorgverleners die een behandelrelatie met de patiënt hebben. Sillo kent de volgende mogelijkheden:
- versleutelde toegang via pincode
- chat functie
- veilig delen van informatie zoals foto’s en verslagen
- definitieve verwijdering berichten na 30 dagen

* Postbezorging PostNL
PostNl bezorgt brieven en pakketten binnen Nederland van dinsdag tot en met zaterdag, meestal binnen 24 uur.
Website PostNl: Privacyverklaring PostNL post- en pakketbezorging
Podotherapie Inge Rosielle is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

Declaratie naar zorgverzekeraar
Voor een correcte declaratie naar uw zorgverzekeraar hebben wij uw BSN- en polisnummer nodig.
Onder de rechtstreekse declaraties aan zorgverzekeraar is enkel zorg welke valt onder de basisverzekerde zorg (patiëntengroep: diabetes mellitus voetzorg met als hoofdbehandelaar de internist).
Als een zorgverzekeraar de juistheid en rechtmatigheid van de declaraties wil onderzoeken en dit niet lukt op anonieme wijze of met uw toestemming, dan mag de medisch adviseur van de verzekeraar aan de hand van een zorgvuldige procedure uw dossier inzien. Hierbij zijn zij verplicht te werken volgens het protocol materiele controle van Zorgverzekeraars Nederland.

Meting van behandelresultataten (PROM’s) en ervaringen (Prems)
Wij vragen u mee te doen met onderzoeken waarmee het effect van de behandeling meting (PROM’s) en uw ervaringen (Prems; Patiënt ervaringsonderzoek d.m.v. tevredenheid enquête). Deze wordt door ons uitgevoerd en is volledig anoniem, uw gegevens zijn niet herleidbaar.

Externe kwaliteitscontrole
De praktijk wordt bezocht door een extern auditoren van de Nederlandse vereniging van Podotherapeuten. Inzage in het patiëntdossiers maakt deel uit van deze kwaliteitsaudit. De patiëntendossier worden hierbij geanonimiseerd aangeboden.

Wettelijke verplichtingen
Soms zijn we verplicht uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan de NAz, politie en justitie, de FIOD-ECD. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij ook de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen.

Incidenten, calamiteiten en bijzondere situaties
Voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg is het van belang om onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt hebben geleid of zouden kunnen leiden (‘incidenten’), te melden en te analyseren. Dit noemen we ook het VIM-systeem (Veilig Incidenten Melden).
Op grond van de wet mag een arts wel zonder toestemming van de patiënt patiëntgegevens beschikbaar stellen die nodig zijn om het incident te onderzoeken. De gegevens in het meldsysteem zijn niet openbaar, ook niet voor de patiënt. De gegevens kunnen alleen gebruikt worden door personen die het incident behandelen. Het rapport van de bevindingen is voor intern gebruik; de patiënt krijgt geen kope en heeft geen recht op inzage in dit rapport. U wordt wel geïnformeerd over het incident en de melding daarvan.

Ernstige calamiteiten zijn wij verplicht te melden bij Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor vragen wij geen toestemming. Bij een mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.

Bij een vermoeden van huiselijk geweld, of kindermishandeling, zijn wij zorgverleners eveneens verplicht deze te melden.

Cookies op de website van Inge Rosielle
Wij plaatsen Functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) zij op onze site komen, welke zoekwoorden ze gebruiken, hoelang ze op een pagina blijven, enzovoort. Deze statistieken gebruiken we om onze website te verbeteren. We kunnen hierbij niet zien wie u bent.

U kunt de Google Analytics opt-out plugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Bescherming van uw gegevens door podotherapie Inge Rosielle
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop we uw gegevens behandelen, neem dan contact op met ons.
Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer naar andere zorgverleners) zorgen wij ervoor dat uw privacy-rechten worden gewaarborgd in een verwerkersovereenkomst.
Voor het fabriceren van de op maat gemaakte podotherapeutische zolen is met toestemming van het behandelplan akkoord gegeven voor het insturen van de 3D voetfoto met het zoolontwerp waarbij de persoonsgegevens(naam, geboortedatum) vermeld worden.
Wij hebben al deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten als zorgconsument:
Wat u mag doen met de persoonsgegevens die wij van u hebben.
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• 'Right to be forgotten'. Uitschrijven of verwijdering van gegevens bij podotherapie Inge Rosielle.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken. Er zijn een tweetal formulieren beschikbaar:

  • ‘Right to be forgotten’ formulier
  • ‘Inzage formulier persoons- en paramedische gegevens’ formulier

Over deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor podotherapie Inge Rosielle en is gemaakt op 22 mei 2018. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

Heeft u vragen over privacy?
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hoe wij uw persoonsgegevens gebruik? Neem dan contact op met de praktijk.